คุณสมบัติ :

                –  จบปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                – มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี

                –  มีความชาญฉลาดและมีทักษะในการต่อรองราคาเก่ง

                –  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsolf Office Word,Excel Outlook

                –  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

                –  มีความขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน 

                –  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติ :

                –  เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

                – ปริญญาตรีสาขาบัญชี (บัญชีบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี))

                –  มีพื้นฐานความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน 1-2 ปีขึ้นไป

                – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางบัญชี ถ้าใช้โปรแกรมExpress ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                – มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)

                – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

                – บุคลิกภาพ , มีวินัยในตัวเองสูง , ซื่อสัตย์ รอบคอบ

                – ใฝ่เรียนรู้ และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

                – อัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :

                –  อายุ  25  ปี ขึ้นไป

                –  มีประสบกาณ์ด้านฝ่ายบุคคล 2-3ปีขึ้นไป

                – ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป

                –  มีประสบการณ์ด้านการทำค่าจ้างเงินเดือน โดยใช้โปรแกรม Payroll  มาอย่างน้อย 1-2 ปี

                – มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

                – สรรหาบุคลากรให้ได้ตามความต้องการขององค์กร

                – มีความละเอียด  รอบคอบ        

                – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft  Office ได้ดี

                – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติ:

               – เพศ หญิง – ชาย    อายุ  25  ปีขึ้นไป

               – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

               – มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Sale Supervisor ไม่น้อยกว่า 1 ปี

               – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน ตอบเมล์ได้อย่างดี

               – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Outlook , Express

               – มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน สื่อสัตย์ มีทัศนคติเชิงบวก

คุณสมบัติ

               – เพศ ชาย

               – อายุ 25 – 40 ปี

               – มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

               -ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

               – มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

               – สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

               – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

               1.เชื่อมไฟฟ้า-อาร์กอนได้ *****

               2.งานเชื่อมเหล็กโครงสร้างต่างๆ

               3.ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

               4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เป็นคนขยัน ตั้งใจทำงาน อดทน สู้งาน ไม่เกี่ยงงาน และมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • เตรียมชิ้นงานประกอบ (เจียร เจาะรู ทำความสะอาด)
  • ประกอบชิ้นงานตามแบบและมาตรฐานของงาน
  • ตรวจสอบคุณภาพงานประกอบ (เบื้องต้น)
  • เจียรตกแต่งแนวเชื่อม (Finishing งาน) ,
  • การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , การสื่อสารดี
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

               -พ่นงานสีทาสี

               -สามารถใช้กาพ่นสีได้เป็นอย่างดี

               -สามารถโป้วและขัดเรียบได้เป็นอย่างดี

               -สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

               – เพศ: ชาย

               – อายุ: 22 ขึ้นไป

               – มีความรู้ ความสามารถงานกลึง และเชื่อมเหล็ก

               – ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

               – ละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต สามารถทำงานเป็นทีมได้

               – มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติ

               – เพศชาย

               – อายุ 22 ขึ้นไป

               –  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

               –  สามารถทำงานช่างได้

               –  มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

               – สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

               – ขับรถยนต์ รับ – ส่ง สินค้า หรือช่างที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และช่วยเหลือช่างปฏิบัติงาน

               – ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก

               – ดูแลบำรุงรักษารถยนต์

               – ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ และกฎจราจร อย่างเคร่งครัด

               – ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

               – สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

               – ถ้าขับรถ6ล้อ หรือรถเฮี้ยบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ